Statuten

Missie/visie

Wij zijn ervan overtuigd dat na 2000 jaar er heel veel verloren is gegaan van het woord wat Hashem heeft gesproken. Er zijn vele dwaalleringen gekomen, door onderzoek en studie proberen we dit ontmaskeren. Hoe we dit doen is door studie in de Joodse bronnen die we voorhanden hebben. Dit is natuurlijk de Thora maar ook Talmud, Mishna etc. We willen ons uitstrekken naar de terugkomst van Massiach. Om zijn Koningkrijk hier op aarde te bespoedigen. Om Hem met de juiste priesterlijke kleding te kleden. 

Doelstelling

Stichting Ashuv Eleicha stelt zich ten doel;

  1. De ware G-d van Israël te loven en te eren
  2. de opbouw van de stichting en haar gasten in het Joods geloof.
  3. samen deelgenoot te worden van het Koningkrijk van de G-d van Israël.
  4. het verspreiden van het goede nieuws genaamd in het Hebreeuws de Besorah.

Beleidsplan 

Stichting Ashuv Eleicha Papendrecht tracht haar doel te bereiken door:

. het verlenen van zorg binnen de Stichting;

. het verlenen van hulp binnen de Stichting en in deze wereld;

. alle andere passende middelen, die het doel be-ogen om het Koninkrijk hier op aarde te vestigen.

2.      Huidige situatie

De stichting Ashuv eleicha is begonnen als een studiegroep van het bijbels hebreeuws. 

2.2     Verslag uitgeoefende activiteiten

Stichting Ashuv Eleicha heeft over het afgelopen jaar diverse activiteiten ontwikkeld, die dienstbaar waren om de doelstelling zoals neergelegd in de statuten van de stichting te behalen. Een indruk van een deel van deze activiteiten is te krijgen via onze website en dan specifiek onder het item “Nieuws”.

3.       Organisatie

Hier worden de gegevens van de stichting overzichtelijk weergegeven.

Het KvK nummer 72530979.

Het fiscale nummer RSIN; 859143326

Mensen kunnen in contact komen met de stichting d.m.v email naar rav.jaacov@ashuveleicha.org of jaacovnoorland@outlook.com

Het finacieel jaaroverzicht vindt u als u op deze link klikt.

3.1     Bestuur

Uit welke personen is het bestuur opgebouwd. Is het bestuur onbezoldigd of ontvangen zij een vergoeding voor hun werkzaamheden. Is het bestuur onafhankelijk en heeft het bestuur een onafhankelijke voorzitter. Wat zijn de namen van de bestuursleden en wat is de rolverdeling.

Voorzitter:                  dhr.Jaacov Adriaan Noorland

Penningmeester:        dhr. Frans Jacob Notenboom

Secretaris:                   Tijdelijk niet vervuld/ we hopen na Oktober een nieuwe secretaris te installeren.

 4       Bestuursbevoegdheid en Beloningen

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

Het bestuur is , mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar vebindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Aan de bestuurders van stichting Ashuv eleicha kan geen vergoeding worden toegekend, kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.